vrednotenje podjetji
Splošno

Vrednotenje podjetji

Vrednotenje podjetji je lahko dejstvo, na primer  knjigovodska vrednost oziroma  razlika med sredstvi in obveznostmi podjetja, lahko pa je le ocena, ki izhaja iz na primer tržne vrednosti  oziroma kakšno vrednost bi za podjetje določil potencialni kupec, diskontirane, vlagateljeve, likvidacijske, zavarovalne vrednosti in podobno.

Kaj vse je potrebno upoštevati pred samim vrednotenjem podjetja?

Najprej morate seveda za vrednotenje podjetji izbrati primerno osebo oziroma finančne strokovnjake. Vrednotenje podjetji ni tako enostavno, kot se zdi na prvi pogled.  Na začetku je treba določiti predmet ocenjevanja vrednosti, namen ocenjevanja  ali gre za prodajo, nakup in podlago vrednosti, pri čemer je izbira podlage odvisna od namena ocenjevanja v konkretnem primeru.

Ocenjevalec mora pred vrednotenjem podjetja zelo dobro spoznati podjetje, pridobiti podatke o njem in analizirati poslovanje družbe, gospodarske razmere in konkurenčno okolje. Ne sme pozabiti tudi  na  dejstva, da potreba po strokovnih storitvah ocenjevalca vrednosti izvira iz okoliščine, da se zneski, prikazani v računovodskih evidencah, ki so pod vplivom učinkov računovodskih usmeritev, običajno razlikujejo od dejanskih tržnih vrednosti istih gospodarskih kategorij. Zato bo ključna naloga ocenjevalca vrednosti, da z uporabo ustreznih metod in tehnik vrednotenja naročniku razkrije, kolikšna je resnična vrednost podjetja, organizacijskih enot, nepremičnin, opreme, določenih neopredmetenih sredstev ali dolga. Vrednotenje podjetji mora biti opravljeno pravično in seveda tudi zelo natančno. 

Kakšni so po navadi razlogi za vrednotenje podjetja ?

Razlogov je kar nekaj. Večina podjetnikov se odloči za vrednotenje podjetji za to, ker želijo denimo podjetje prodati ali pa samo zaradi splošne informacije, da tudi sami vedo kako dobro poslujejo. Drugi razlogi za vrednotenje podjetja pa so: združitev in pripojitev, prevzem, izstop in izplačilo družbenika, dedovanje družb, razdelitev podjetja, povečanje ali zmanjšanje osnovnega kapitala ter uskladitev računovodskih evidenc s tržnimi vrednostmi gospodarskih kategorij.

 Med netransakcijske razloge vrednotenja podjetja  pa štejemo sanacijo, likvidacijo ali oceno stečajne mase podjetja, obdavčitev sredstev, presojo kreditne sposobnosti in podporo poslovodstvu pri sprejemanju strateških finančnih odločitev.